Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) www.agsu.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gözne yolu 10.km Jandarma Atış Poligonu yanı Toroslar/Mersin adresinde mukim Agsu Gıda Tarım, Elektn. Yazıl. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Agsu” olarak anılacaktır).
b) www.agsu.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“MÜŞTERİ”)

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Agsu’nun sahip olduğu internet sitesi www.agsu.net ‘ten üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.
3.2. MÜŞTERİ, Agsu tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği agsu.net platform üzerinde kullanacağı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına kısmen veya tamamen devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, Agsu bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adlı/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ’ye aynen rücu hakkını haizdir.
3.3. Üye www.agsu.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.agsu.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. MÜŞTERİ, agsu.net platformu üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde Agsu bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adlı para cezaları için MÜŞTERİ’ye aynen rücu edilecektir.
3.6. Agsu’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Agsu’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.7. www.agsu.net internet sitesi yazılım ve tasarımı Agsu mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
3.8. Agsu, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Agsu web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.9. Agsu, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Agsu’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Agsu’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Agsu tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Agsu üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.